Blog

JÁTÉKSZABÁLYZAT – Cubix Institute of Technology X CraftHUB nyereményjáték

Szervező:

A “Nyerj Craft Conference 2024 belépőt” elnevezésű promóció (továbbiakban „Promóció”) szervezője és lebonyolítója a Webuni Kft. (székhely: 6000. Kecskemét, Magyar utca 2..) a továbbiakban „Szervező”.

Promóciós mechanizmus:

Időtartam: 2024. május 13. – 2024. május 21.

Felület: Google Űrlapok: https://docs.google.com/forms/d/17oYUe4rJK3cnrRN4StfzTiG9Vu7mvuYeda3GnmQ7l5o/viewform?edit_requested=true

A játékban részt vevő személyek (továbbiakban: Játékosok) úgy vehetnek részt a Játékban, hogy követik a 2024.május 13-án a Cubix Institute of Technology Linkedin és Facebook oldalán kikerülő posztban leírt lépéseket: a felhívásnak megfelelően kitöltik az ott elérhető kérdőívet.

A Játékban csak a Cubix Institute of Technology korábbi hallgatói és/vagy Linkedin követői tudnak részt venni.

Nyeremény:

A játék során 1 db Offline és 10 db Online belépő kerül kisorsolásra a Craft Conference 10 eseményre.

A játék végén 1 nyertest sorsolunk ki a Cubix Institute of Technology korábbi hallgatói közül, aki megnyeri az 1,190 EUR értékű belépőt.

A játék végén 10 nyertest sorsolunk ki a Cubix Institute of Technology Linkedin követői közül, akik személyenként 1 db 235 EUR értékű online belépőt nyernek.

A Szervező fenntartja annak jogát, hogy a Játékot a Résztvevők egyedi értesítése nélkül bármikor felfüggessze, vagy azt beszüntesse. Résztvevő semmilyen esetben sem követelhet a Szervezőtől, vagy érdekében eljáró harmadik személytől semminemű kár-, vagy költségtérítést.

Játékos tudomásul veszi, hogy minden belépő 1 főre érvényes.

Részvételi feltételek:

A nyereményjátékban csak valós adatokkal regisztrált Linkedin és/vagy Cubix Institute of Technology profillal rendelkező, 18 éven felüli magánszemélyek v: e:hetnek részt. A játékban való részvétel feltétele az 1. pontban meghatározott promóciós mechanizmusban foglalt feladat teljesítése.

Az a játékos vehet részt a nyereményjáték sorsolásában, aki a részvételi feltételeket maradéktalanul betartja.

Kizárások:

A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Webuni Kft. vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § 1) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a nyereményjáték időtartama alatt egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a nyereményjáték esetleges felfüggesztéséről, megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a Cubix Institute of Technology Facebook és Linkedin oldalán. A játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

A nyereményjátékkal kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy panasszal kapcsolatban az info@cubixedu.com e-mail címen nyújtunk felvilágosítást.

A Promócióban való részvétel önkéntes és ingyenes, a részvételtől a promóció teljes időtartama alatt lehetőség van visszalépni. A részvételtől való elállást a Játékos kezdeményezheti e-mail formájában az info@cubixedu.com e-mail címen keresztül. 

A Szervező jogosult kizárni azt a Játékost, aki:

 • a regisztráció során szándékosan valótlan adatokat adott meg
 • az Akcióban tisztességtelen módon, a jelen Szabályzatban foglalt feltételek és előírások megsértésével/megkerülésével próbál meg részt venni

A Játékból kizárásra kerülnek továbbá azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.

Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

Érvénytelen részvétel:

A promócióban érvénytelennek minősül minden részvétel, mely a jelen játékszabályzatban foglalt részvételi feltételnek nem tesz eleget, valamint a 2. pontban meghatározott promóciós mechanizmusnak nem felel meg.

A játék időtartama:

A játék 2024. május 13. napján kerül kihirdetésre és 2024. május 21. napján 24.00 órakor ér véget.

A nyertesek kiválasztása:

A 2. pontban részletezett feltételeket teljesítő résztvevők között sorsoljuk ki a 3. pontban részletezett nyereményt.

A nyertest a Cubix Institute of Technology Linkedin és Facebook oldalán élőben közvetítve gépi sorsolás segítségével, a véletlenszerűség elvét szem előtt tartó számítógépes programmal végezzük.

A nyeremény a játék lezárása után 2024. május 22. napján kerül kisorsolásra. Az eredményhirdetés ezt követően a hol és hogyan történik.

A Játékban pótnyerteseket hirdetünk, a nyertes kiesése esetén a Szervező jogosult új nyertest kisorsolni.

A nyeremény átvételének feltételei:

A megnyert nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.

A nyertest kérjük, hogy e-mail üzenetben vegye fel a Szervezővel a kapcsolatot a nyeremény átvételi részleteinek egyeztetéséhez az info@cubixedu.com e-mail címen.

Amennyiben a nyertes a hirdetést követő 5 naptári napon nem jelentkezik a Szervezőnél az info@cubixedu.com e-mail címre küldött üzenet útján, úgy a Szervező jogosult új nyertest kisorsolni.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. 

A Játékos köteles együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

 • a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;
 • a kihirdetést követő 5 naptári napon belül nem vette fel a Szervezővel a kapcsolatot;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
 • jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti.

Nyereményekkel kapcsolatos díjfizetések:

A jelen promócióban részt vevő játékosokat a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési és/vagy illeték-fizetési kötelezettség, ezeket a Szervező viseli. A nyeremények kapcsán keletkező SZJA előleget a Szervező a hatályos adótörvények alapján megállapítja, és befizeti az illetékes adóhatóság részére. A nyeremények átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a nyertes Játékost terhelik.

Adatkezelés és adatvédelem:

A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. 

Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Játékosokat a módosításokról.

Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban,

 • hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, telefonszám), a Szervező és a Megbízott a nyeremény kézbesítése céljából az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje,
 • feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) a jelen Játék lebonyolítása során a nyeremények kézbesítése céljából felhasználja, valamint, hogy azokat az adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsa ugyanezen célra.

A személyes adatokat a Szervező kizárólag a nyertes Játékosokkal történő kommunikációra használja.

A jelen adatkezelési szabályzatban az alábbi fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:

Adatkezelő: Webuni Kft., (székhely: 6000. Kecskemét, Magyar utca 2.)

Játékos: aki követi a Cubix Institute of Technology Linkedin oldalát, és/vagy korábbi hallgatója a Cubix institute of Technologynak és kitölti  a nyereményjáték mechanizmusának megfelelően a kérdőívet. A játékosok email címét harmadik félnek nem adja tovább.

 • Az adatkezelés céljai és jogalapja, a kezelt adatok köre: a Sorsolás lebonyolítása, amely az alábbiakat foglalja magában:
  • Regisztráció a Sorsolásban való részvétel érdekében
  • Kapcsolattartás a Sorsolás során
  • Sorsolás
  • Részvételi jogosultság ellenőrzése
 • Kezelt adatok köre: kapcsolattartás céljából megadott adatok.
 • Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása
 • Hozzájáruló Nyilatkozat: a személyes adatot szolgáltató Érintett külön írásbeli engedély nélkül, a nyereményjátékban történő részvétellel kifejezett hozzájárulását adja az adatkezeléshez.
 • Az adatok kezelésének, megőrzésének kezdő időpontja: a játékos adatainak megadása
 • Adatkezelő az adatokat az adatok megadásától a Nyeremény átadásáig kezeli. Ezt követően törli a kapcsolattartási adatbázist.
 • Az adatkezelési szabályzat által használt további fogalmak az EU Általános Adatvédelmi Rendeletének fogalomrendszerével egyeznek meg.
 • Adatkezelő az Érintettel kapcsolatos személyes adatokat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének – (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) –  előírásainak megfelelően kezeli.
 • A Hozzájáruló Nyilatkozat megadásával Érintett kifejezetten hozzájárul, hogy a megadott személyes adatait Adatkezelő a jelen adatkezelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezelje.
 • Az adatkezelés jogalapja: az Érintettek hozzájárulása.
 • Adattovábbítás: A hozzájárulással az Érintett engedélyt ad az Adatkezelőnek arra, hogy megadott személyes adatait a Webuni Kft. számára a 4. pontban meghatározott célból továbbítsa.
 • Adatkezeléssel és -továbbítással érintett adatok köre: az Érintett által megadott személyes adatok (vezetéknév, keresztnév, e-mail cím)
 • Adatkezelő köteles biztosítani, hogy az adatokat az Adatkezelőn kívül más ne ismerhesse meg, kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik, vagy ahhoz az Érintett hozzájárul.
 • Az adatkezelés kezdő időpontja az Érintett által a Hozzájáruló Nyilatkozat megadásának időpontja, időtartama pedig az adatkezelés céljának fennállása, azaz a kapcsolattartás céljának megfelelő időtartammal egyezik meg. Az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve, ha azt az Érintett kéri, a személyes adatok automatikusan törlésre kerülnek.
 • Az Érintett jogosult tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, kérni személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését. Érintett e jogait ingyenesen, a press@durerkert.com e-mail címre küldött nyilatkozattal gyakorolhatja. Tájékoztatás kérése esetén Adatkezelő a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb 30 napon belül írásban válaszol. E tekintetben írásbeli közlésnek minősül az Érintett e-mail címére küldött válasz. Az Érintettnek jogában áll bírósághoz fordulni a személyes adataival kapcsolatos jogainak megsértése esetén.
 • A Játékos az adatkezeléssel, annak megszüntetésével kapcsolatos bármilyen kérdéssel a Szervezőhöz fordulhat az alábbi e-mail címen: info@cubixedu.com illetve postacímen: 115 Budapest, Thallóczy lajos u. 27. A játékkal kapcsolatban további felvilágosítást a Cubix Institute of Technology Linkeind és Facebook oldalán adunk.
 • Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

Felelősség kizárása:

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

A Promóció szervezésében résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a Promócióhoz kapcsolódó költségek, károk és veszteségek megtérítését.

Amennyiben a játékos jogosulatlanul nevez bármilyen tartalmat, a Szervező kizárja a Promócióból. Szervező, illetve a Szervező Megbízottja nem vállal semmilyen felelősséget a jogosulatlanul nevezett tartalmakért, tévesen megadott adatokért. 

Amennyiben a nyertes Játékos a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtőtől/Szervező Megbízottjától nem követelheti.

A nyereményjátékkal kapcsolatban a játékosok magatartásáért a szervezők semmilyen formában nem felelnek. Szervezők fenntartják a jogot, hogy a jogszabálysértő vagy etikai szempontból elfogadhatatlan felhasználói megnyilvánulásokat indoklás nélkül moderálják.

A Szervező nem vállal felelősséget a résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

A Szervező nem vállal felelősséget a technikai hibákból eredő problémákért.

A Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte és feltétel nélkül elfogadja a Játékszabályzatot és az Adatvédelmi nyilatkozatot. 

Budapest, 2024.05.12.

Webuni Kft.

Beiratkozás most!

Vezetéknév *
Email *
Keresztnév *
Telefonszám *
Válassz kezdés időpontot
Fizetési mód *
Számlázási név
Irányítószám
Cím (utca házszám)
Ország
Város
Cégnév
Adószám

* Az adataim megadásával elfogadom a Cubix Institute of Technology adatkezelési tájékoztatóját.

Are you interested, but have a few questions?​

Fill out this form and we will get back to you and answer all your questions.

Please select form to show
By providing your data, you accept the Cubix Institute of Technology Privacy Policy.

Szeretnék értesülni a következő elérhető tanfolyam időpontjáról.​

Az adataim megadásával elfogadom a Cubix Institute of Technology adatkezelési tájékoztatóját.

Érdekel, de van néhány kérdésem.

Add meg elérhetőségedet és hamarosan jelentkezünk további információkkal a képzéssel kapcsolatosan.

Az adataim megadásával elfogadom a Cubix Institute of Technology adatkezelési tájékoztatóját.

Are you interested, but have a few questions?​

Fill out this form and we will get back to you and answer all your questions.

Please select form to show
By providing your data, you accept the Cubix Institute of Technology Privacy Policy.

Enroll Now!

Fill out this form and we will get back to you and answer all your questions.

First Name *
Email *
Last Name *
Phone number *
Choose starting date
Payment Method *
Billing Name
ZIP
Address
Country
City
Company
TAX Number

* By providing your data, you accept the Cubix Institute of Technology Privacy Policy.