Blog

Általános Szerződési Feltételek

 Cubix Institute of Technology 

Általános Szerződési Feltételek

SZOLGÁLTATÁS 

A Cubix Institute of Technology (továbbiakban: Szolgáltató) egy nemzetközi oktatási intézmény, amelynek célja naprakész, piacképes tudás forrást biztosítani az IT területén dolgozó szakembereknek.

A gyakorlatorientált (tovább)képzéseket és egyéb szakmai eseményeket (továbbiakban: Szolgáltatások) sok éves/évtizedes iparági tapasztalattal rendelkező szakemberek segítségével és piacvezető tech vállalatok, valamint jónevű egyetemek minőségbiztosítási hátterével szervezi.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe vevő minden felhasználóra (továbbiakban: Felhasználó) kötelezően rögzíti a Szolgáltató https://cubixedu.com oldalon (továbbiakban: Weboldal) keresztül elérhető ingyenes és fizetős Szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó Szerződési Feltételeket.

A Weboldalon található minden tartalom, szoftverek, technológia, a felületen kialakított design elemek, szöveges elemek, grafikák, logók, linkek, animációk, videók, illusztrációk, hangfájlok, képek, stb. a Szolgáltató tulajdonát képezik és a szerzői jogi védelem alatt állnak.

A Weboldalon történő regisztráció, illetve vásárlás során tett kifejezett nyilatkozattal, továbbá a Szolgáltatások használatával a Felhasználó és a Szolgáltató között online szerződés jön létre, mely szerződés határozatlan időre köttetik.

REGISZTRÁCIÓ

A Szolgáltatások igénybevétele regisztrációhoz kötött, melynek során a Felhasználó választja meg, hogy meglévő Google vagy Facebook felhasználói fiókjával, vagy e-mail címmel és egy általa megválasztott egyedi jelszóval regisztrál (továbbiakban Regisztráció).

Regisztráció során a Felhasználó számára egy felhasználói fiók (továbbiakban: Felhasználói fiók) jön létre, amelynek célja a Felhasználó későbbi beazonosíthatósága. A Felhasználó által megvásárolt Szolgáltatásokhoz a Felhasználói fiókján keresztül fog tudni később is hozzáférni.

A Regisztrációval a Felhasználó:

  • a jelen Általános Szerződési Feltételeket minden további aktus nélkül elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el;
  • kijelenti, hogy szerződéskötési képessége a jelen szerződés megkötésére vonatkozóan korlátozás alá nem esik, más harmadik személyekkel fennálló szerződésével nem ütközik;
  • kijelenti, hogy a szolgáltatások igénybevétele során betartják különösen, de nem kizárólagosan a szellemi alkotásokra, szerzői jogokra és személyiségi jogokra vonatkozó jogszabályokat.

A Regisztráció során megadott felhasználónév, illetve jelszó hozzáférhetőségéért felelősség kizárólagosan a regisztrált személyt terheli. Szolgáltató a felhasználónév és jelszó harmadik személy általi jogosulatlan használatért és ebből eredő károkért semmilyen felelősséget nem vállal. A felhasználónév és jelszó használatának jogosultsága át nem ruházható, a bejelentkezést követően a bejelentkezett regisztrált felhasználó felelős minden a bejelentkezést követő cselekményért és abból eredő minden következményért, függetlenül attól, hogy a ténylegesen bejelentkező személy ő maga volt-e vagy más személy használata felhasználó jogosultságát. A Szolgáltató és Felhasználó haladéktalanul köteles jelezni az info@cubixedu.com e-mail címén keresztül, amennyiben azt észleli, hogy a felhasználói jogosultságát illetéktelen személy jogosulatlanul használja.

FELELŐSSÉG

A Weboldal felületén megjelenő tartalmak más online felületekhez is hozzáférést biztosíthatnak. Szolgáltató a Felhasználó ezen felületekre való átlépéséből eredő semmiféle kárért felelősséget nem vállal. Az átlépés előtt a Felhasználó köteles meggyőződni annak biztonságos voltáról, illetve gondoskodni személyes adatainak megóvásáról.

A Weboldalon megosztott linkek előzetesen nem kerülnek ellenőrzésre, továbbá az Üzemeltető nem vállal felelősséget a linkek megosztásából fakadó problémákért, mint például a link valódisága, eredetisége.

Figyelemmel kell lenni arra, hogy az oktatási anyagok felhasználása során a külső linkek veszélynek tehetik ki a Felhasználókat, mivel azok tartalma esetlegesen támadó jellegű, vagy személyükre egyébként veszélyes, rasszista vagy jóerkölcsbe ütköző lehet.

A Weboldal, illetőleg az oktatási anyag hozzáférést adhat olyan weboldalakhoz, amelyek harmadik személy rendelkezése alatt állnak.

Az oktatási anyagokat kizárólag jogszerűen lehet használni, a jog nem tudása nem mentesít.

ADATKEZELÉS

Szolgáltató a Felhasználók által, a Regisztráció és a Szolgáltatások igénybevétele során rendelkezésre bocsátott adatokat bizalmasan kezeli; azt csak jogszabályban előírt kötelezettsége alapján és csak az arra illetékes bíróságnak, illetve hatóságoknak adja ki.

Szolgáltató szavatol azért, hogy a Felhasználók személyes adatait a mindenkor hatályos jogszabályoknak, így különösen az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló jogszabályoknak, tiszteletben tartásával és azoknak megfelelően kezeli.

A Felhasználó köteles a Regisztráció során megadott adatait naprakészen tartani.

A Felhasználók hozzájárulnak, hogy:

  • adataikat a Szolgáltató nyilvántartsa a regisztrált Felhasználók nyilvántartásának vezetése, illetve kapcsolattartás céljából;
  • adataikat a Szolgáltató Szolgáltatások minőségének javítása érdekében, valamint saját üzleti ajánlatainak kidolgozása és piackutatási tevékenységek ellátása céljából kezelje, azonban a Szolgáltató szavatol azért, hogy ezen adatkezelés során harmadik fél bármilyen piackutatási vagy üzleti anyagot csak a Felhasználók adatainak beazonosíthatósága nélkül ismerhet meg;
  • a Szolgáltató a regisztrált személyekkel közvetlen kapcsolat létrehozását szolgáló automatizált rendszert alkalmazzon saját közvetlen üzletszerzés, tájékoztatás, közvélemény- és piackutatás céljára;
  • a Szolgáltató részükre saját közvetlen üzletszerzés és tájékoztatás célját szolgáló küldeményeket továbbítson.

Emellett minden a Szolgáltató Szolgáltatásait igénybevevő szavatol azért, hogy a tudomására jutott személyes adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak, így különösen az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló jogszabályoknak, tiszteletben tartásával és azoknak megfelelően kezeli.

INFRASTRUKTÚRA

A Szolgáltató, hogy szolgáltatásait a Felhasználók számára a legmagasabb színvonalon tudja nyújtani, online felületén rendszeres karbantartást végez, mely a szolgáltatás korlátozásával vagy szünetelésével járhat. A Szolgáltató, bizonyos időközönként, karbantartási munkálatokat végez, lehetőség szerint 20.00-06.00 óra között, mely karbantartások alkalmankénti időtartama maximum 48 óra. A Szolgáltató a karbantartással összefüggésben keletkező semmilyen kárért felelősséget nem vállal.

A rendszeres karbantartások mellett a Szolgáltató egy műszaki hibabejelentő szolgáltatást működtet az alábbi e-mail címen: info@cubixedu.com. A megadott e-mail címen bejelentett hibákat a Szolgáltató rögzíti és vállalja azok mihamarabbi elhárítását.

Felhasználó tartozik felelősséggel saját hardver és szoftver állapotáért, internet hozzáférésnek megfelelő minőségéért, illetve, hogy azok a szolgáltatás igénybevételére alkalmas állapotúak.

Szolgáltató nem vállal semminemű felelősséget a Szolgáltatás olyan akadozásáért, szünetelésért és az ebből eredő bárminemű kárért, mely olyan műszaki, infrastrukturális okból következett be, mely érdekkörén kívül esik (pl. áramszünet, stb.), továbbá amely 20.00-06.00 óra között végzett karbantartási munkálatok miatt és ezen idő alatt következett be.

VÁLTOZTATÁS JOGA

Szolgáltató fenntartja jogát a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására, azonban a módosításról a Szolgáltató a lehető legrövidebb időn belül felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználókat. A felhívást a Szolgáltató az erre a célra szolgáló online felületei és/vagy az általa küldött hírlevél és/vagy a Felhasználónak a Felhasználói Fiókjában megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti.

SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

A jelen Szerződés megszűnik, amennyiben a Felhasználó törli magát a Szolgáltató regisztrált Felhasználói közül.

Bármelyik fél jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik Fél a jelen Szerződési Feltételekben foglalt kötelezettségét súlyosan megszegi. A Felhasználó köteles megtéríteni a Szolgáltató minden olyan költségét, kárát, amely a Felhasználó szerződésszegésének következtében keletkezett.

A Szerződés megszűnését követően a Felhasználó által korábban megvásárolt oktatási anyagokhoz a Szolgáltató nem köteles további hozzáférést biztosítani a Felhasználó számára.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

Együttműködési kötelezettség

A Felek a jelen Szerződési Feltételek hatálya alatt kapcsolattartóik útján együttműködnek, kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni a jelen szerződést érintő lényeges körülményekről, azok megváltozásáról.

Jogról való lemondás

A jelen Szerződési Feltételek által biztosított jogról történő lemondás kizárólag írásban történhet. A jelen Szerződési Feltételek által biztosított valamely jog érvényesítésének elmaradása nem minősül jogról való lemondásnak.

Kapcsolattartás

A Felek kijelenik, hogy elfogadják az elektronikus levél (e-mail) útján történő kapcsolattartást, mint a kapcsolattartás hivatalos útját. Kapcsolattartásra fenntartott e-mail cím: info@cubixedu.com

Teljesség, Részleges érvénytelenség

A jelen Szerződési Feltételek magukba foglalják mindazon rendelkezéseket, melyek a Szolgáltató Szolgáltatásai vonatkozásában a Feleket kötik, a jelen Szerződési Feltételek elfogadásával a Felek közötti valamennyi korábbi a jelen Szerződési Feltételek céljával vagy tárgyával ellentétes, vagy a jelen Szerződési Feltételek teljesülését megakadályozó korábbi megállapodás vagy jognyilatkozat hatályát veszti.

Amennyiben a jelen Szerződési Feltételek valamely rendelkezése érvénytelenné vagy hatálytalanná válik, az a többi Szerződési Feltétel érvényét vagy hatályát nem érinti, kivéve, ha ezen rendelkezés nélkül a Felek a szerződést nem kötötték volna meg.

Irányadó jog, illetékes bíróság

A jelen Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, illetve a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései az irányadóak. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közöttük felmerült vitás kérdéséket békés úton kísérlik meg rendezni. Amennyiben ez a tárgyalások bármely Fél általi kezdeményezésének időpontjától számított 30 napon belül nem vezet eredményre a Felek a jelen Szerződési Feltételekből eredő jogviták rendezésére pertárgyértéktől függően alávetik magukat a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességének.

Felhasználókra vonatkozó rendelkezések

A Felhasználó regisztrációt követően ingyenesen vagy ellenérték fejében hozzáférést nyer a Szolgáltatók által feltöltött oktatási anyagokhoz, melyeket a Szolgáltató felületén korlátlanul megtekinthet, amennyiben erről a Szolgáltató másképp nem rendelkezik. A korlátozott megtekinthetőség feltételeiről a Szolgáltató köteles a vásárlást megelőzően tájékoztatni a Felhasználót.

Felelősség

A Felhasználó a Weboldalon keresztül online megtekinthető anyagokat, illetve a letölthető segédanyagokat csak saját célra használhatja fel, azt tovább 3. személy részére nem adhatja tovább, nem másolhatja, sokszorosíthatja, mások számára nem teheti hozzáférhetővé, illetve nem játszhatja le több személy jelenlétében. A szerzői jogok bármely megsértéséből eredő minden kárért felelősség a jogsértő Felhasználót terheli, kivéve ha minden kétséget kizáróan bizonyítani tudja, hogy a kárt elháríthatatlan külső ok idézte elő. (pl: jogosulatlanul hozzáfértek profiljához).

Felhasználó maga tartozik felelősséggel a Felhasználó fiókjáért.

Felhasználót azonnali értesítési kötelezettség terheli a Szolgáltató felé, ha ismeretlen személy hozzáférését érzékeli, és köteles minden biztonsági lépés megtételére. Ezen kötelezettségeknek az elmulasztásából eredő kárért felelősséget nem vállal a Szolgáltató.

Más Felhasználó fiókját csak annak engedélyével lehet használni, a felelősség az átengedőt terheli.

Díjfizetés

A Felhasználó, amennyiben a Szolgáltató egy adott oktatási anyagához történő hozzáféréséhez ellenértéket kötött ki, az oktatási anyag ellenértékét a Szolgáltató online felületén bankkártyás fizetéssel teljesítheti. A Felhasználó csak akkor jogosult az oktatási anyag megtekintésére, ha annak ellenértéke a Szolgáltató számláján jóváírásra került. A befizetésről a Szolgáltató számlát állít ki, melyet elektronikusan megküld a Felhasználó részére. A számla kiállításának késedelme vagy elmaradása nem minősül a díjról való lemondásnak.

Jótállás, szavatosság a Termékért

Tekintettel arra, hogy a termékek elektronikus úton kerülnek átadásra, így azokért az Szolgáltató jótállást nem vállal.

Elállási jog

A Szolgáltató felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy tekintettel arra, hogy az oktatási anyagok természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, elállási jog a Felhasználót nem illeti meg. A sikeres díjbefizetést követően visszatérítésre semmilyen körülmények között nincsen mód, csak amennyiben a Szolgáltató erről másképp nem rendelkezik.

Bizonyos Szolgáltatások esetében a Szolgáltató pénzvisszafizetési garanciát vállal, ennek feltételeiről a Szolgáltató köteles a vásárlást megelőzően tájékoztatni a Felhasználót.Beiratkozás most!

Vezetéknév *
Email *
Keresztnév *
Telefonszám *
Válassz kezdés időpontot
Fizetési mód *
Számlázási név
Irányítószám
Cím (utca házszám)
Ország
Város
Cégnév
Adószám

* Az adataim megadásával elfogadom a Cubix Institute of Technology adatkezelési tájékoztatóját.

Érdekel, de van néhány kérdésem.

Add meg elérhetőségedet és hamarosan jelentkezünk további információkkal a képzéssel kapcsolatosan.

Az adataim megadásával elfogadom a Cubix Institute of Technology adatkezelési tájékoztatóját.

Are you interested, but have a few questions?​

Fill out this form and we will get back to you and answer all your questions.

Please select form to show
By providing your data, you accept the Cubix Institute of Technology Privacy Policy.

Python Pandas: data analysis, transformation and cleaning live demonstration

Interactive webinar

By providing your data, you accept the Cubix Institute of Technology Privacy Policy.

Cloud-native application development tutorial

Interactive webinar

By providing your data, you accept the Cubix Institute of Technology Privacy Policy.

How to make an Android app: live interactive developer webinar!

Are you ready to take your app development skills to the next level? If so, you won’t want to miss our latest Android webinar!
Our expert speaker, Dr. Peter Ekler (Global Head of Future Tech @Zenitech) is here to guide you through all the essential aspects of Android app development, from the basics of programming to the latest design principles. We’ll also cover important topics like testing, debugging, and deploying your app to the Google Play Store.

We’re super excited to share our knowledge and expertise with you, and we can’t wait to see what amazing apps you’ll create with the skills you learn at our webinar!

By providing your data, you accept the Cubix Institute of Technology Privacy Policy.

Enroll Now!

Fill out this form and we will get back to you and answer all your questions.

First Name *
Email *
Last Name *
Phone number *
Choose starting date
Payment Method *
Billing Name
ZIP
Address
Country
City
Company
TAX Number

* By providing your data, you accept the Cubix Institute of Technology Privacy Policy.

Take a look behind the scenes of our JavaScript training!

Today, life would be unimaginable without the interactive websites and user interfaces that JavaScript provides.
It’s hard to imagine that in the heyday of the internet, the first web pages were just text, images, links and input fields, and you had to wait for the page to reload every time you refreshed it. This could take several seconds. This was also when JavaScript was introduced, and it has become so deeply embedded in web development that, after a few websites at the time, billions now use it.
As a result, this versatile development language is sure to be with us for the foreseeable future, and we have a number of training courses to help you learn it. If you’re interested in development opportunities in JavaScript, you can get first-hand information about it in our webinar.
Join us and see what hands-on exercises we prepare in our 10-week comprehensive training!
Instructor:
Richárd Balog, lead developer at Everguest, who has been developing web applications with Javascript in addition to Angular, Node.js and React for more than 10 years.
Participation is completely free, let us know at the event if you will be there with us!

By providing your data, you accept the Cubix Institute of Technology Privacy Policy.

Microsoft official trainer introduces the Basics of Database Creation with Microsoft SQL!

Leave your contact details here, and we will contact you shortly with details of the webinar.

By providing your data, you accept the Cubix Institute of Technology Privacy Policy.

Step Into the World of Java Spring Boot with Our Live Demonstration Webinar!

Leave your contact details here, and we will contact you shortly with details of the webinar.

By providing your data, you accept the Cubix Institute of Technology Privacy Policy.

The Pervasive DevOps

Interactive webinar

By providing your data, you accept the Cubix Institute of Technology Privacy Policy.